Algemene voorwaarden

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. Er kan slechts van afgeweken worden door een bijzondere overeenkomst ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van HORECAMAKERS. De omstandigheid dat een bijzondere overeenkomst afwijkt van één van de huidige voorwaarden sluit de toepassing van de andere clausules niet uit. Het feit dat HORECAMAKERS zich niet beroept op één of andere clausule in haar voordeel, kan niet geïnterpreteerd worden dat zij hiervan afstand heeft gedaan om zich erop te beroepen. Het feit dat de klant onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. HORECAMAKERS is een handelsmerk van de vennootschap X-IT Investment BVBA.

Artikel 1 – Bestelling

De bestelling heeft slechts een bindend karakter nadat ze uitdrukkelijk aanvaard werd door HORECAMAKERS. In het geval dat de klant zijn bestelling annuleert, dan is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag van de bestelling. Indien het een overeenkomst met een bepaalde looptijd betreft, dan bedraagt de schadevergoeding niet minder dan de helft van de resterende contracttermijn. Zonder afbreuk te doen aan het recht van HORECAMAKERS om bijkomende schadevergoeding te vorderen indien daartoe reden bestaat en/of een gedwongen uitvoering van het contract te vorderen. HORECAMAKERS gaat maar over tot doorbestelling/uitvoering van de bestelling op het moment dat de betaling van het voorschot geregistreerd werd. Bij bestelling wordt een (provisionele) planning opgemaakt die maar bestendigd wordt door vervulling van de voorwaarden van tijdige aanlevering van de benodigde informatie en betaling van het voorschot en/of de waarborg. Bij ontstentenis van tijdige betaling en/of tijdige aanlevering van de benodigde informatie, vervalt de provisioneel geplande datum en wordt een nieuwe provisionele planning opgemaakt. Bij herplanning wordt een administratieve kost in rekening gebracht van €250,- exclusief BTW.

Artikel 2 – Prijs

De offertes worden gedaan zonder enige verbintenis en hebben slechts een indicatief karakter. In het geval van een aanzienlijke prijsstijging van aankoop van het materiaal tussen de datum van de offerte en de uitgifte van de factuur, of in het geval van prijsstijging opgelegd door de leverancier van HORECAMAKERS, aanvaardt de klant dat de prijs der producten proportioneel kan aangepast worden aan deze stijging.

Artikel 3 – Termijn

Behoudens wanneer de klant een termijn bepaalt op het ogenblik van de bestelling en deze termijn aanvaard werd door HORECAMAKERS, zijn de termijnen slechts indicatief en maken alsdusdanig geen essentieel bestanddeel uit van het contract. Wordt gelijkgesteld met overmacht dewelke de aansprakelijkheid van HORECAMAKERS niet kan weerhouden, een vertraging in de levering te wijten aan een leverancier van HORECAMAKERS, voor zover deze vertraging niet het gevolg is van een fout van HORECAMAKERS of van 1 van haar afgevaardigden. Iedere wijziging van de bestelling kan een verlenging van de termijn meebrengen. HORECAMAKERS behoudt zich het recht voor afzonderlijke leveringen te doen die het voorwerp uitmaken van onderscheiden facturatie.

Artikel 4 - Waarborg

De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de ondertekening van de leveringsbon, factuur of enig ander document getekend voor ontvangst der goederen. Behoudens andersluidend geding, hebben de goederen 1 jaar waarborg zowel op de stukken als op de werkuren. De waarborg toegekend door HORECAMAKERS kan echter niet deze van de fabrikant/distributeur van het product overschrijden, dewelke ter kennis werd gebracht van de cliënt op het ogenblik van de bestelling. De waarborg gaat in op het ogenblik van de factuur. De waarborg kan slechts effect sorteren op voorwaarde dat de goederen of defecte stukken, met uitsluiting van alle anderen, vrij van port teruggebracht worden bij HORECAMAKERS, vergezeld van de copie van de originele facturen, alsmede van de beschrijving van het defect of het opgemerkt gebrek. De vervanging van of herstelling van een defect stuk heeft geenszins een verlenging van de waarborg tot gevolg. Huidige waarborg geldt niet indien blijkt dat het gebrek dat opgemerkt werd door de cliënt zijn oorzaak vindt in een slecht gebruik van het materieel en de goederen, door plaatsing ervan in een niet-geschikte ruimte, het feit dat de klant de goederen of het materiaal verplaatst of uiteen gehaald heeft, of t.g.v. iedere fout of nalatigheid van de klant. De waarborg dekt slechts de software in de mate van een normaal gebruik volgens de specificatie van HORECAMAKERS of de leverancier.

HORECAMAKERS blijft de eigenaar van de goederen tot op het ogenblik van volledige betaling van desbetreffende facturen. De koper verbindt er zich toe de goederen in goede staat te onderhouden.

Artikel 6 - Betaling

Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen contant betaalbaar op het ogenblik van de levering. Bij ontstentenis van betaling van het geheel of een gedeelte van de factuur op haar vervaldag, zal het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het onbetaalde bedrag, met een minimum van 100 EUR, te vermeerderen met intresten van 1% per maand. HORECAMAKERS behoudt zich eveneens het recht voor de ontbinding van het contract te vorderen en het materiaal terug te nemen dat haar eigendom blijft tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur. HORECAMAKERS behoudt zich in deze hypothese het recht voor iedere bestelling op te schorten. De niet-betaling van de facturen op hun vervaldag brengt onmiddellijk de opschorting van de garantie met zich mee. Afwijkend van het principe volgens hetwelk schulden haalbaar en niet draagbaar zijn zullen de betalingen geacht worden te zijn voltrokken op de maatschappelijke zetel van HORECAMAKERS. Bij laattijdige betaling van huurcontracten kan HORECAMAKERS zonder voorafgaandelijke waarschuwing de dienstverlening opschorten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van HORECAMAKERS is beperkt tot herstelling van de directe schade t.g.v. dwaling, zware fout of dwaling of zware fout van 1 van haar aangestelden, of nog door de foute uitvoering van een hoofdverbintenis van het contract. In geen geval zal de uitgekeerde schadevergoeding aan de klant groter kunnen zijn dan de waarde van de goederen op het ogenblik van het schadegeval. HORECAMAKERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals verlies van gegevens van software, productietijd, financiële of commerciële schade, verlies van winst, vermeerdering van de algemene lasten, verwarring van de planning, enz... Elk schadegeval moet schriftelijk aan HORECAMAKERS medegedeeld worden binnen de 8 dagen na haar ontstaan. De klant is verantwoordelijk voor de bescherming en bewaring van zijn eigen gegevens. HORECAMAKERS is niet verantwoordelijk voor de schade die het gevolg is van opschorting of verbreking van het contract dat niet voortvloeit uit zware fout. Geen enkele objectieve productaansprakelijkheid kan ten laste gelegd worden aan HORECAMAKERS die niet de producent of fabrikant van het materiaal of de goederen is.

HORECAMAKERS kan assisteren bij het configureren van software of de ingave van data. De klant blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de data. HORECAMAKERS kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve data of de gevolgen daarvan.

In het geval van huurovereenkomsten maakt de klant zich sterk de geleverde materialen als goede huisvader te behandelen zolang ze in zijn beheer zijn en stelt zich persoonlijk garant voor beschadiging, diefstal en verlies ervan. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de retournering op eigen kosten ervan bij beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 8 – Intellectuele Rechten

De klant stemt ermee in dat de geleverde software door HORECAMAKERS onderworpen is aan de licentievoorwaarden gedefinieerd door hun auteurs en distributeurs, waarvan zij erkennen kopie te hebben gehad. De klant zal de bepalingen relatief aan de intellectuele rechten m.b.t. de voornoemde software zoals bepaald door hun auteurs respecteren. De programma’s blijven eigendom van HORECAMAKERS of van haar leveranciers. De klant mag de software enkel gebruiken voor het overeengekomen materiaal. I.g.v. beslag van de software zal de klant HORECAMAKERS hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en de nodige maatregelen nemen om het eigendomsrecht of dat van de leverancier te doen erkennen. De klant dient er uitdrukkelijk over te waken opdat de software van HORECAMAKERS niet het voorwerp zou uitmaken van iedere overdracht, verhuur, inbreng of inpandgeving van zijn handelsfonds aan een derde. Iedere namaak of overdracht, al dan niet onder bezwarende titel van software geleverd door HORECAMAKERS geeft recht op een vergoeding die niet minder kan zijn dan 10 maal de prijs van de software.

Artikel 9 – Verbreking

Elkeen van de partijen zal het recht hebben om van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst een einde te stellen aan de totaliteit van de in omloop zijnde contracten en bestellingen t.g.v. vereffening, concordaat, faillissement, bankroet of overlijden van de andere partij.

Artikel 10 – Machtiging

Indien u opteert voor dienstverleningen zoals betalingsfaciliteiten van Worldline of leasing- en/of rentingformules, machtigt u bij de ondertekening van de overeenkomst HORECAMAKERS tot het afsluiten van een overeenkomst in uw naam met de desbetreffende dienstverlener voor de overeengekomen producten en diensten ten belope van de overeengekomen periode(s).

Artikel 11 – Bevoegdheid

Ieder geschil m.b.t. het sluiten, de interpretatie, uitvoering of ontbinding van de contractuele relaties tussen partijen zullen onderworpen worden aan de rechtbanken van Gent, onder voorbehoud van het recht van HORECAMAKERS, het geschil voor de rechtbank van de woonplaats of zetel van de klant te brengen. Enkel Belgisch recht is van toepassing

Artikel 12 – Installatie

Tenzij anders vermeld, is de klant verantwoordelijk voor de aanleg van de nodige bekabeling voor de installatie; Dit betreft netwerk- en stroomvoorziening op de juiste plaatsen. Indien deze niet geïnstalleerd is dan kan de technieker beslissen om de installatie niet te laten doorgaan, er wordt een forfaitaire verplaatsingskost van €150,- in rekening gebracht. De technieker kan ook beslissen de bekabeling zelf in orde te brengen, hiervoor wordt in regie €50,- per uur aangerekend. Indien er een installatie-afspraak gemaakt is en de technieker kan deze niet uitvoeren omwille van afwezigheid van een contactpersoon ter plaatse, wordt een forfaitaire verplaatsingskost van €150,- in rekening gebracht.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales priment les conditions générales du Client. Il ne pourra y être dérogé que par convention particulière signée par un représentant autorisé de HORECAMAKERS. La circonstance qu’une convention particulière déroge à l’une des dispositions des présentes conditions n’exclut pas l’application des autres clauses. Le fait que HORECAMAKERS ne mette pas en oeuvre l’une ou l’autre clause établie en sa faveur dans les présentes conditions, ne peut être interprété comme une renonciation de sa part à s’en prévaloir. HORECAMAKERS est une marque de commerce de la société X-IT Investment BVBA.

Article 1 – Commande

La commande n’engage HORECAMAKERS qu’après avoir été expressément acceptée par celle-ci. En cas d’annulation de la commande par le Client, ce dernier sera redevable d’une indemnité irréductible et forfaitaire égale à 30% du montant de la commande, sans préjudice du droit de HORECAMAKERS de demander des dommages et intérêts supplémentaires s’il y a lieu. En cas qu’il s’agit d’un accord à durée déterminée, la compensation ne sera pas inférieure à la moitié de la durée restante du contrat. L’absence de retrait des marchandises dans un délai de huit jours suivant leur mise à disposition signifiée par simple lettre pourra être assimilée par HORECAMAKERS à une annulation de commande donnant lieu au paiement d’une indemnité égale à 30% du montant de la commande, sans préjudice du droit de HORECAMAKERS de poursuivre l’exécution forcée du contrat. HORECAMAKERS procède à la commande avec ses fournisseurs / exécution de la commande au moment où le paiement de l'avance a été enregistré.

Article 2 – Prix

Les offres sont libellées sans engagement. En cas de hausse significative du prix d’achat du matériel entre la date de l’offre et le moment de l’émission de la facture, ou en cas d’augmentation des prix imposée par le fournisseur de HORECAMAKERS, le Client accepte que le prix des produits puisse être modifié proportionnellement à cette hausse.

Article 3 – Délais

A moins que le Client ne précise un délai de rigueur au moment de la commande et que ce délai soit expressément accepté par HORECAMAKERS, les délais ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent pas une clause essentielle du contrat. Est assimilé à un cas de force majeure ne pouvant engager la responsabilité de HORECAMAKERS, le retard de livraison provenant d’un fournisseur de celle-ci, pour autant que ce retard ne résulte pas d’une faute de HORECAMAKERS ou d’un de ses délégués. Toute modification de la commande peut entraîner une prolongation du délai. Les livraisons s’effectuant en fonction des disponibilités de stock de ses fournisseurs, HORECAMAKERS se réserve le droit de procéder à des livraisons partielles, faisant l’objet de facturations distinctes.

Article 4 – Garantie

Les marchandises sont réputées agréées par la signature du bon de livraison, du bon de transport, de la facture ou de tout autre document signé pour réception des marchandises. Sauf stipulation contraire, les marchandises sont couvertes par une garantie d’un an, pièces et main d’œuvre. La garantie concédée par HORECAMAKERS ne pourra cependant excéder celle du fabricant/distributeur du produit qui a été portée à la connaissance du Client au moment de la commande : La garantie prend cours à la date de la facture. La garantie ne sort ses effets qu ‘à conditions que les marchandises ou pièces défectueuses à l’exclusion de toutes autres soient retournées franco de port chez HORECAMAKERS, accompagnées d’une copie des factures originales, ainsi que de la description des pannes ou défauts constatés. Le remplacement ou la réparation d’une pièce défectueuse n’a pas pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie. La présente garantie ne sortira pas ses effets s’il apparaît que le défaut constaté par le Client trouve sa cause dans une mauvaise utilisation du matériel et des marchandises, dans l’usage de fournitures impropres, dans leur entreposage dans un lieu non approprié, dans le fait que le Client a déplacé ou démonté les marchandises ou le matériel, ou dans toute autre faute ou négligence du Client. La garantie ne couvre les logiciels que dans les limites d’un usage normal conforme aux spécifications de HORECAMAKERS ou du fournisseur du logiciel.

Article 5 – Transfert des risques et réserve de propriété

Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client quel que soit le mode de transport. HORECAMAKERS reste propriétaire des marchandises en bon état jusqu’au paiement intégral des factures y afférentes. L’acheteur s’engage à conserver les marchandises en bon état jusqu’au paiement.

Article 6 – Paiement

Sauf stipulations contraire, les factures sont payables au grand comptant, à la livraison. A défaut de paiement de tout ou partie d’une facture à son échéance, le montant restant dû sera majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de 15% du montant impayé, avec un minimum de 100 EUR, outre un intérêt égal au 1% par mois. HORECAMAKERS se réserve également le droit de poursuivre la résolution du contrat et de reprendre le matériel qui reste sa propriété jusqu’à paiement intégral des factures. En outre, HORECAMAKERS se réserve le droit dans cette hypothèse de suspendre toute autre commande en cours ou demande de service. Le non Paiement de factures à leur échéance, entraîne immédiatement la suspension des obligations de garantie et de service. Par dérogation au principe suivant lequel des dettes sont quérables et non portables, les paiements seront effectués au siège social de HORECAMAKERS.

Article 7 – Responsabilité

La responsabilité de HORECAMAKERS est limitée à la réparation du dommage direct résultant de son dol, de sa faute lourde ou du dol ou de la faute lourde d’un de ses préposés, ou encore de l’inexécution fautive d’une prestation principale du contrat. En aucun cas, le montant de l’indemnité revenant au Client ne pourra excéder la valeur des marchandises au moment du sinistre. HORECAMAKERS ne pourra jamais être tenue responsable de dommages indirects généralement quelconques tels que perte de données, de logiciels, de temps machine, préjudice financier ou commercial, pertes de bénéfices, augmentation de frais généraux, perturbation de planning, etc. Tout sinistre doit être déclaré, par écrit à HORECAMAKERS dans les huit jours suivant sa naissance. Le Client assume la responsabilité de la protection et la sauvegarde de ses propres données. HORECAMAKERS ne sera pas responsable du dommage résultant de la suspension ou de la résolution anticipée du contrat ne résultant pas de sa faute lourde. Aucune responsabilité objective du fait des produits ne peut incomber à HORECAMAKERS qui n’est pas producteur ou fabricant du matériel ou des marchandises.

HORECAMAKERS peut faciliter la configuration du logiciel ou l'entrée de données. Le client reste à tout moment responsable de l'exactitude des données. HORECAMAKERS ne peut être tenu responsable des données incorrectes ou leurs conséquences.

Article 8 – Droits intellectuels

Le Client accepte que les logiciels fournis par HORECAMAKERS Soient soumis aux conditions de licence définies par leurs auteurs et distributeurs, dont il reconnaît avoir reçu copie. Il respectera les dispositions relatives aux droits intellectuels portant sur les dits logiciels telles que déterminées par leurs auteurs. Les programmes restent la propriété de HORECAMAKERS ou de ses fournisseurs. Le Client ne pourra utiliser le logiciel que pour le matériel convenu. En cas de saisie du logiciel, le Client en avisera immédiatement HORECAMAKERS et prendra toutes mesures utiles pour reconnaître le droit de propriété de celle-ci ou de son fournisseur. Le Client veillera à exclure expressément les logiciels de toute cession, location, apport ou mise en gage de son fonds de commerce à un tiers. Toute reproduction ou cession, à titre onéreux ou non, d’un logiciel fourni par HORECAMAKERS rendra exigible une indemnité qui ne pourra être inférieure à dix fois le prix du logiciel.

Article 9 – Résolution

Chacune des parties aura le droit de mettre fin, de plein droit et sans intervention judiciaire, à la totalité des contrats et commandes en cours en cas de liquidation, concordat, faillite, banqueroute, déconfiture ou décès de l’autre partie.

Article 10 - Autorisation

Si vous optez pour des services tels que des facilités de paiement Worldline ou leasing et / ou formules de location, vous autorisez HORECAMAKERS à souscrire un contrat en votre nom avec le service concerné pour les produits et services convenus pour le montant et pour la période convenue.

Article 11 – Compétence

Tout litige entre les parties, relatif à leurs relations contractuelles et notamment à l'interprétation, l'exécution et la résiliation du présent Contrat, sera soumis au tribunal de Gand même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Article 12 – Installation

Sauf convention contraire, le client est responsable de l'installation du câblage nécessaire à l'installation; Cela concerne le réseau et l’alimentation électrique aux bons endroits. Si cela n’est pas installé, le technicien peut décider de ne pas laisser l’installation se poursuivre, un coût de déplacement fixe de 150 € sera facturé. Le technicien peut également décider de d’installer lui-même le câblage, moyennant un supplément de 50 € par heure. Si un rendez-vous d'installation a été pris et que le technicien ne peut pas l'exécuter en raison de l'absence d'une personne de contact sur place, des frais de déplacement fixes de 150 € seront facturés.